Ka dar pa dar garzi Pa nas nahar garzi,

Pa sar kota na lari
Pa tan jama na lari,

Ka dar pa dar garzi
Pa nas nahar garzi,

Ka khwar zalil osi
Pa di dalil osi,

Shukar de Khudai kho lari
Da sajdi zai kho lari,

Wali ba we tuhmati
Da Peghambar umatti,

Pa dunya garzi sati
Pa akhirat jannati,

Ka pa deeran mar she
Kho Musalman mar she.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...